کلینیک دامپزشکی دکتر مکرم - همه آنچه باید در مورد خاک گربه و توالت گربه بدانید
   
همه آنچه باید در مورد خاک گربه و توالت گربه بدانید نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط دکتر سارا مکرم   

همهچیزدرموردخاکوظرفخاکگربه


یکیازبهترینمزایاینگهداریگربه

ایناستکهنیازیبهآموزشتوالت

نداشتهوتنهاکافیاستکهیک

ظرفحاویخاکگربهدراختیارشان

قراردهیداغلببهطورغریزیازآن

استفادهمی‌کنندولیهرظرف

وهرخاکیبرایهرگربهایمناسب

نیستکهاینموجببرخی

مشکلاترفتاریدرگربههامیشود.

 درادامهبهتوصیفانواعخاک

وظرفخاکگربههامیپردازیم:

انواعخاکگربهبهطورکلیهفت

نوعخاکگربهدربازارموجوداست:



خاکگربه کریستالی

۱-خاکگربهمعمولیاینخاکها

جذبمناسبیداشتهوارزانقیمت

ترینخاکموجودهستند،واگرمعطر

باشندکاراییبهتریدارندولیمشکل

عمدهآنهاسنگینبودنخاکوگلوله

نشدنآنهااستچونخاکخیسشده

بایدکاملتعویضشودتابونگیردو

سنگینیخاکاینکاررادشوارمی‌کند

دستوپایگربهچسبیده وازظرفخاک

خارجوبهاطرافپخشمیشود

 
ظرف خاک گربه سرپوشیده

۲خاکclumping یاگلولهشونده:

<