همه آنچه باید در مورد خاک گربه و توالت گربه بدانید نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط دکتر سارا مکرم   

همهچیزدرموردخاکوظرفخاکگربه


یکیازبهترینمزایاینگهداریگربه

ایناستکهنیازیبهآموزشتوالت

نداشتهوتنهاکافیاستکهیک

ظرفحاویخاکگربهدراختیارشان

قراردهیداغلببهطورغریزیازآن

استفادهمی‌کنندولیهرظرف

وهرخاکیبرایهرگربهایمناسب

نیستکهاینموجببرخی

مشکلاترفتاریدرگربههامیشود.

 درادامهبهتوصیفانواعخاک

وظرفخاکگربههامیپردازیم:

انواعخاکگربهبهطورکلیهفت

نوعخاکگربهدربازارموجوداست:خاکگربه کریستالی

۱-خاکگربهمعمولیاینخاکها

جذبمناسبیداشتهوارزانقیمت

ترینخاکموجودهستند،واگرمعطر

باشندکاراییبهتریدارندولیمشکل

عمدهآنهاسنگینبودنخاکوگلوله

نشدنآنهااستچونخاکخیسشده

بایدکاملتعویضشودتابونگیردو

سنگینیخاکاینکاررادشوارمی‌کند

دستوپایگربهچسبیده وازظرفخاک

خارجوبهاطرافپخشمیشود

 
ظرف خاک گربه سرپوشیده

۲خاکclumping یاگلولهشونده:

اینخاکهااغلبحاویبنتونیتسدیم

هستند که در تماس با آب یا  ادرار تبدیل به

سیمانشدهودرنتیجهادرارگربهجذبشده

و گلولههاییتشکیلمیشودکهبهسادگی

قابلبرداشتبابیلچههستندکهدرنتیجه

خاکباهربارپاکسازیکاملاتمیزشدهوبسیار

دیرتربوگرفتهونیازبهتعویضداردوبهصرفهتر

خواهدبوداینخاکهانیزاگرریزدانهباشند

امکانچسبیدهبهپنجههاراداردویااگرحاوی

غبارباشدمی‌تواندغباردرهواپخششود

البتهانواعباکیفیتاینخاک‌هافاقدغباراست

 
ظرف خاک رو باز 

۳خاکگیاهی

اینهاگلولههاییریزازبقایایگیاهانکشاورزی

هستندکهطبیعیبودهوحتیمقادیرکمآنهارا

می‌تواندرچاهتوالتریختوقابلجذبتوسط

طبیعتهستنداینخاکهاگرانقیمتهستند

وبهخوبیباقیخاکهاگلولهنمیشوندوبیشتراز

سایرخاکهابهدستوپایگربهچسبیدهواغلب

غبار بیشتریهمدارند

 
ظرف خاک سرپوشیده فیلتر دار

۴خاکهایچوبی:

پلتهاییتهیهشدهازبرادهچوبوخاک ارههای

بسیارریزهستندکهدرمجاورترطوبتپودرشده

ورطوبتراجذبمیکنندولیاینخاکهاهم 

علاوهبرگرانبودنغبار زیادداشتهوبهپنجههای

گربهمیچسبندوبهدلیلگلوله نشدنپاکسازی

آنهاسختاستهمچنینبرادههایچوبامکان

داردپنجهها را زخمکردهوموجبعفونتشود


 
۵خاککاغذیاینخاکهاازبقایایروزنامهها
و... بازیافتشدهتشکیلشدهکهبهصورتگلوله
های ریزدرآمدهاندجذبخوبیداشتهوگلوله
میشوندوسبکبودهوپاکسازیراحتیدارند،
بهدستوپا نچسبیدهوغبارندارندولیبهدلیل
وجودبقایای جوهرروزنامههانگرانیهاییدر
موردمشکلات پوستیویامسمومیتباآنها
وجوددارد 
 

۶پلتهایسیلیکاژل

اینخاکهادرواقعگرانولهایکوچک
سیلیکاژلهستندکهجذبرطوبتبسیار
بالاییداشتهوتمام ادرار راجذبمی‌کنند
وتنها لازم است که روزانه مدفوع از خاک
خارجشودوباقیخاککمیزیروروشود و تا
زمانی که کل خاک زرد رنگ نشده نیازی به
 تعویض ندارد
براییکگربهدرمنزلمعمولا
هرماهیک بار تعویضخاکلازماستاینخاک
به دستوپانمیچسبدولییکیازمواردیکه
برخیمراجعینکلینیک از آن ناراضی بودهاند
سروصدایزیادیاستکهحرکتگربهدرخاک
ایجادمی‌کندوالبتهبرخیگربههاتمایلیبه
استفاده
از اینخاک‌هاندارنداینخاکهاگران
قیمت نیز هستند 
 

۷خاکهایطبی:

اینخاکهاگرانقیمتتریننوعخاکبودهو 
 حاویمادهایهستندکهدرصورتقلیایی شدن

ادرارگربهتبدیلبهرنگقرمزمیشوند و

معمولابرایگربههایمبتلایامستعدبیماری 

مجاریادراری استفادهمیشوند. چوناولین

علامت یعنیقلیاییشدن ادرار را به 

صاحبگربه نشانمی‌دهندتاهرچهسریعتر درمان آغاز شود. این خاک ها بدون غبار بوده 

و گلوله می شوند.

و اما این سوال که آیا تمام این انواع خاک در 

ایران موجود می باشد؟

پاسخ: خیر

در ایران خاک های معمولی، خاک گلوله شونده، خاک چوبی و خاک سیلیکاژل موجود

می باشد به تجربه ما خاک‌های گلوله شونده

 با کیفیت که فاقد غبار هستند کاربردی ترین 

خاک‌های گربه هستند و در صورتی که با یک 

توالت مسقف فیلتردار استفاده شده و جلوی

 درب خروجی ظرف خاک یک تکه موکت پهن 

شود، مشکل گرد و غبار و به دست و پا 

چسبیدن خاک هم مرتفع خواهد شد. 


همچنین استفاده از توالت مسقف، به شدت 

موجب کاهش حساسیت تنفسی افرادیکهحساسیت تنفسی به گربه دارند میگردد چون اغلب این حساسیت مربوط به بوی ادرار هست و نه موی گربه هر چند که بوی ادرار محسوس نباشد

جالب است بدانید اغلب افرادی که حس می‌کنند به موی گربه حساسیت دارند در واقع به بوی ادرار گربه حساسیت دارند و این حساسیت موجب احساس خارش در گلو می‌شود و در صورتی که ظرف خاک را بیرون از منزل مانند پاسیو یا بالکن محصور شده قرار دهید و یا از ظروف خاک سرپوشیده و فیلتر دار استفاده کنید این حساسیت برطرف خواهد شد

 

 سوال بعدی اینجاست که چه تعداد ظرف خاک در منزل مورد نیاز هست:


پاسخ: اگر شما تنها یک گربه خانگی دارید، یک ظرف خاک کفایت می‌کند ولی اگر دو گربه خانگی دارید به سه ظرف خاک نیاز داشته و اگر سه گربه خانگی دارید به چهار ظرف خاک نیاز خواهید داشت. زیرا گربه ها برای تعیین قلمرو اجازه استفاده از ظرف خاک یکدیگر را به هم نداده و گربه های مغلوب ممکن است دچار مشکلات ادراری و اختلاس ادراری شوند که می‌تواند بسیار خطرناک و کشنده باشد.     

 .


 

 

تاریخ بروز رسانی ( 28 شهریور 1399 ساعت 20:15 )
 
طراحی سایت طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو برند آماده برند فروشی برند آماده فروشی